Programi

Redoviti cjelodnevni (10-satni) program

Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja, te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta, te osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale. Temeljno polazište našeg rada čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) i ciljevi navedeni u našim internim dokumentima - Kurikulum vrtića i Godišnji plan i program rada DV ,,Čavlić”.

U cjelodnevnom redovitom programu stvaramo uvjete za zadovoljavanje osnovnih i posebnih potreba djeteta, djelujemo na poticanju cjelovitog razvoja djeteta:

  • tjelesnog i psihomotornog razvoja,
  • socijalno-emocionalnog razvoja ličnosti,
  • spoznajnog i govornog razvoja,
  • komunikacije,
  • izražavanja i stvaralaštva.

Polazeći od individualnih potreba djeteta, a u interakciji s roditeljima i društvenim okruženjem, planiramo zadaće, sadržaje i aktivnosti za svaku dobnu skupinu djece (od prve do sedme godine života). Protekle godine smo rad obogatili likovnim i sadržajima sporta te, za one zainteresirane, organizirali dodatne aktivnosti  namijenjene njegovanju tradicije i običaja kraja u kojem se nalazimo.

U program uključujemo i roditelje, uvažavajući ih kao partnere u odgojno-obrazovnom procesu i stvaramo preduvjete za zajedničko kreiranje i provedbu programa, te njihov uvid or u izvedbeni program vrtića. Na taj način pokušavamo uskladiti odgoj u obitelji i izvan nje. Surađujemo sa značajnim obrazovnim i kulturnim institucijama kako bismo upoznali pojedine sadržaje, a program dodatno obogaćujemo kazališnim predstavama za djecu, različitim posjetima i izletima i ostalim primjerenim kulturno-zabavnim sadržajima.

Program predškole

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu. U svojoj se provedbi naslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.). Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), a ne parcelizirano (kao međusobno nepovezane aktivnosti, izdvojena područja učenja, uvježbavanje posebnih vještina i sl.).

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren je prema ostvarivanju specifičnih ciljeva (osiguranju dobrobiti za dijete, poticanju cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece, razvoju kompetencija te ostvarivanju prava djece na jednake šanse, tj. ostvarivanju jednakih prava za sve), utemeljen je na specifičnim polazištima (postojećim dokumentima i suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije vrtića) i odražava specifična načela (fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje te spremnost na unapređivanje prakse) i vrijednosti (znanje, identitet, solidarnost i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost). Navedeni ciljevi, polazišta, vrijednosti i načela predstavljaju osnovu oblikovanja kurikuluma vrtića i programa predškole.

Protekle dvije godine program se realizira tako što se djeca integriraju u već postojeće, redovne, vrtićke skupine.

Kraći program učenja engleskog jezika

Ovaj program već godinama realizira Škola za strane jezike ,,Lingue” iz Rijeke, koja je po načinu rada i filozofiji odnosa prema djeci predškolske dobi najusuglašenija s načinom rada naše ustanove. Program je obično namijenjen djeci u dobi od 4 do 7 godina.

Kontakti

Dječji vrtić Čavlić

Ravnateljica: Arlin Haramija Popović Tel: 051/425 552 

Pedagog: Aleksandra Fabrio,profesorica pedagogije i psihologije 051/425 554

Edukacijski rehabilitator: Brankica Žagar, sveučilišni specijalist rane intervencije, magistra edukacijske rehabilitacije 051/425 554

Zdravstvena voditeljica: Barbara Česnik Velepič 051/425 555

Tajništvo / Računovodstvo: 051/425 552

E-mail stručnih suradnica: cavlic.strucnisurad@gmail.com

Naziv projekta: RAST - Različiti i sretni
Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kodni broj. UP.02.2.2.16.0093
Nositelj projekta: Dječji vrtić Čavlić 
Partneri:  Općina Čavle  
Ukupni iznos projekta: 2.103.192,63 HRK
Iznos EU potpore: 2.103.192,63 HRK ( EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.
Kontakt: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr     cavlickoordinator@gmail.com

EU poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr