Programi

 

Uskoro smo s vama :-)

 

U DV „Čavlić” se odvija 10 satni odgojno- obrazovni program. U 7 mješovitih vrtićkih i 6 jasličkih skupina. Programom su obuhvaćena djeca o godinu dana do polaska u školu.

U vrtiću se radi prema koncepciji Vrtić kao dječja kuća, s elementima programa Korak po korak i Reggio pedagogije.

Program rada temeljimo na:

  • načelima konstruktivizma prema kojem je učenje interaktivni proces u kojem je dijete aktivno biće, a uključuje i odrasle osobe, drugu djecu i cjelokupno okruženje

  • oslonjen je na razvojno primjerenu praksu, dakle temeljen je na poznavanju dječjeg razvoja, na spoznaji da sva djeca u svom razvoju prolaze kroz zajedničke razvojne faze, ali da je pri tome svako dijete jedinstveno individualno biće

  • potrebi za individualizacijom kako prostora tako i plana i programa interakcije odraslih s djecom jer tek kada je iskustvo individualizirano dijete se može razvijati i napredovati vlastitim tempom

  • učenju kroz igru s obzirom da igra i razvoj teku u ranoj i predškolskoj dobi paralelno

  • sudjelovanju obitelji- jer je za djecu rane i u predškolske dobi sudjelovanje članova njihovih obitelji u programu važno stoga što modelira odnos koji se od njih očekuje i u školi.

  • okruženju usmjerenom na dijete koje se promišlja imajući na umu dva načela: važnost vlastite interakcije djeteta sa svijetom oko sebe i poticaja koje kroz nadogradnju znanja, interesa, potreba i sposobnosti ono pruža.

  • prepoznavanju i praćenju darovite djece i djece s teškoćama u učenju i ponašanju

  • pružanju pomoći djeci s teškoćama i senzibiliziranju ostale djece za njihove potrebe, pružanje pomoći i suradnju.

 

Na početku pedagoške godine anketirali smo roditelje kako bismo utvrdili koji broj djece bi ove godine bio uključen u uvodni tečaj učenja engleskog jezika koji je zamišljen kao dvostupnjevit pristup stranom jeziku ovisno o djetetovoj dobi. Već četvrtu godinu surađujemo sa školom za strane jezike ,,Linguae'' koja je po načinu rada i filozofiji odnosa prema djeci predškolske dobi najusuglašenija s promjenama koje smo proteklih godina uveli u naš rad. Program je namijenjen djeci od 4 do 7 godina, traje 60 nastavnih sati- dva puta tjedno po 40 minuta. Ove godine ga pohađa 22 djece.

Na vrh