Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 21.01.2022.g donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJ  ZA RADNA  MJESTA

 

 • Odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ica na puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno).
 • Psiholog/ica – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme (20 sati tjedno).

 

Natječaj je proveden na temelju projekta ''Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.16

 

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Pod točkom 1. za odgojitelja, potrebno je priložiti:

 

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

        a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

        b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

 

Napomena: odgojitelji-pripravnici su dužni obaviti stručnu praksu i položiti stručni ispit u propisanom roku prema članku 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 Pod točkom 2. za psihologa, potrebno je priložiti:

 

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

         b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

 

Za navedena radna mjesta Ugovori o radu potpisuju se na određeno vrijeme prema dogovorenom trajanju  projekta a nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt „RAST- različiti i sretni“ (UP.02.2.2.16).

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997.godine, nisu obavezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije navedenog datuma, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98).

 

Natječaj traje od 03.02.2022. do 12.02.2022. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na ostvarivanje prednosti kod zapošljavanja temeljem čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prednosti propisane čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Prema odredbama Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci ( ime i prezime i stručna sprema).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj- ne otvarati”.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se nakon odabira kandidata.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

 

 

KLASA:112-01/22-01/02

URBROJ:2170/01-54-02-22-1

 

U Čavlima, 21.siječnja 2022. godine

Na vrh