DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/21-01/21

URBROJ:2170/01-54-02-21-1

 

Čavle,  31.prosinca 2021. godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na 68. sjednici održanoj 28.12.2021.godine  jednoglasno donijelo

 

                                                ODLUKU

                   o izboru kandidata za radno mjesto POMOĆNE KUHARICE- SPREMAČICE

                                

                                                                                                                                                    

    Na radno mjesto pomoćne kuharice/ spremačice na puno,  određeno radno vrijeme prima se

                                                        BABIĆ ANITA

 

 

                                   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                            Obrazloženje

 

Natječaj je proveden na temelju projekta ''Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.16.

            Natječaj za radno mjesto pomoćne kuharice/ spremačice na puno,  određeno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 10.12.2021. do 18.12.2021.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića „Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 5 zamolbi, od kojih 2 ne udovoljavaju uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji udovoljava uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost  žalbe.

 

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Kandidatima
  3. Pismohrana, ovdje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh