DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/21-01/22

URBROJ:2170/01-54-02-21-1

 

Čavle,  31.prosinca 2021. godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na 68. sjednici održanoj 28.12.2021.godine  jednoglasno donijelo

 

                                                ODLUKU

                   o izboru kandidata za radno mjesto ADMINISTRATIVNOG KOORDINATORA

                                

                                                                                                                                                    

    Na radno mjesto administrativnog koordinatora na puno,  određeno radno vrijeme prima se

                                                        RENATA KRIŽNIK LIPOVAC

 

 

                                   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                            Obrazloženje

 

Natječaj je proveden na temelju projekta ''Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.16.

            Natječaj za radno mjesto administrativnog koordinatora na puno,  određeno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 10.12.2021. do 18.12.2021.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića „Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 4 zamolbi, od kojih 1 ne udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji udovoljava uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost  žalbe.

 

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Kandidatima
  3. Pismohrana, ovdje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh