DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/21-01/15

URBROJ:2170/01-54-02-21-1

 

Čavle,  22. listopada 2021. godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 21.10.2021.godine  jednoglasno donijelo

 

 ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja- pripravnika

                                

I.

Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece- pripravnik  na  određeno, puno radno vrijeme prima se

PILČIĆ TARA

 

 II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece- pripravnik na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 01.10.2021. do 09.10.2021.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljena 1 zamolba koja udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Kandidatu
  3. Pismohrana, ovdje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh