DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/21-01/14

URBROJ:2170/01-54-02-21-1

 

Čavle,  22.listopada 2021. godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 21.10.2021.godine  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja predškolske djece

                                

I.

Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece  na  određeno, puno radno vrijeme prima se

JERKOVIĆ BARBARA

 

 II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 01.10.2021. do 09.10.2021.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno su zaprimljene 2 zamolbe, od kojih 1 ne udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Kandidatima
  3. Pismohrana, ovdje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh