DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

 

KLASA: 003-06/20-01/16

URBROJ: 2170/01-54-02-20-48

 

Čavle, 20. listopada 2020. godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja - pripravnika

                                

I.

Na radno mjesto odgojitelja - pripravnika  na određeno puno radno vrijeme prima se

BARBARA JERKOVIĆ.

 

 II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja - pripravnika, na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 01.10.2020. do 09.10.2020. godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 7 zamolbi, od kojih su 6 udovoljile uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dejan Ljubobratović

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh