DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

 

KLASA:003-06/20-01/14

URBROJ:2170/01-54-02-20-46

 

Čavle, 26.kolovoza 2020.godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 25.kolovoza 2020.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog djelatnika – 3 izvršitelja

 

I. 

 

             Na radno mjesto pomoćnih djelatnica na  određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) primaju se:

                                                  LARISA POLANOVIĆ

                                                  IFETA  ZAHIROVIĆ

                                                  MARINA SLIŠKOVIĆ

            

 

               Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto pomoćne djelatnice na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 djelatnika raspisan je u razdoblju od 30.07.2020.-07.08.2020.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 6 zamolbi te su četiri udovoljile uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                              Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Osobno kandidatima
  3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh