DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/20-01/04

URBROJ:2170/01-54-02-20-36

 

Čavle, 28.veljače 2020.godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 28.02.2020.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja predškolske djece

                                

                                                                                                                                                    

Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece  na određeno, puno radno vrijeme prima se

     MAROJEVIĆ BOGDANA

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnika,  raspisan je od 11.02.2020. do 19.02.2020. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 3. zamolbi, od kojih jedna (1) udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

    

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Dejan Ljubobratović

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh