Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 05.02.2020.g donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno, 40 h tjedno, određeno radno vrijeme.

 

Natječaj traje od 11.02.2020. do 19.02.2020.

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu na natječaj
  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

        b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Čavlić” može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Pozivaju se osobe iz čl. 102. st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl. 103.st.1. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju možete potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

Na vrh