DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/19-01/18

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

 

Čavle, 23. listopada 2019.godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 23. listopada 2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto tajnika

 

I.  

       Na radno mjesto TAJNIKA na određeno, puno radno vrijeme prima se MONIKA BLAŠKOVIĆ.

 

II.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto tajnika na određeno, puno radno vrijeme, 1 djelatnik, raspisan je u razdoblju od 04.10.2019. do 12.10.2019., zamjena za duže bolovanje. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 8 zamolbi, od kojih su 6 udovoljile uvjetima natječaja. Nakon provedenog natječajnog postupka te  sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                       Ljubobratović Dejan

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Osobno kandidatima
  3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh