DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

 

KLASA:003-06/19-01/15

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

 

Čavle, 21.kolovoza 2019.godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 21.kolovoza 2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog djelatnika

                                

  1.                                      

                                                                                                                                                    

             Na radno mjesto pomoćne djelatnice  određeno, puno radno vrijeme prima se

                                                  POLANOVIĆ LARISA

            

 

                              Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                        Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto pomoćne djelatnice na određeno, puno radno vrijeme, 1 djelatnik raspisan je u razdoblju od 02.08.2019.-10.08.2019.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 6 zamolbi te su sve udovoljile uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                              Ljubobratović Dejan

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh