Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“  31.07.2019. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto TAJNIK/CA- 1 izvršitelja/izvršiteljica na puno, 40 h tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena za duže bolovanje.

 

Natječaj traje od 02.08.2019. do 10.08.2019.

 

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) za radno mjesto tajnika/ce uvjete ispunjava osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke, preddiplomski sveučilišni studij pravne struke ili stručni studij upravne struke (prvostupnik/ca javne uprave) te ima jednu godinu radnog iskustva rada u struci.

 

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu za natječaj
  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu o stečenoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

        b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

 

  • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Čavlić“ može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provede Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

 Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl.103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/12). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle  s naznakom “Za natječaj„.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na vrh