DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/19-01/12

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

Čavle, 26.06.2019.godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 26.06.2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto spremačice

 

I.

Na radno mjesto spremačice  na neodređeno puno radno vrijeme prima se:

 

BRNJA DALIDA

 

II.

Na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme prima se:

 

ČAVAL JASNA

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik, i natječaj za  radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik, raspisan je od 10.06.2019. do 18.06.2019. god. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 9 zamolbi od kojih su uvjetima natječaja udovoljile 4 zamolbe. Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                              Dejan Ljubobratović

 

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Pismohrana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Na vrh