DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/19-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

 

Čavle, 26.lipnja 2019.godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 26.06.2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja predškolske djece

                                

                                                                                                                                                    

 Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece  na neodređeno puno radno vrijeme primaju se

BAFFO SANJA i VESTIĆ LIDIJA

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 djelatnika,  raspisan je od 10.06.2019. do 18.06.2019. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 6 zamolbi, od kojih su 3 udovoljile uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Dejan Ljubobratović

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh