Dječji vrtić "Čavlić"

Čavja 49, 51219 Čavle

 

KLASA:003-06/19-01/10

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

 

U Čavlima, 26.lipnja 2019. godine

 

Temeljem članka 26. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju a u skladu s člankom 50. Statuta Dječjeg vrtića "Čavlić", Upravno vijeće  dana 26.lipnja 2019. donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto DOMAR/DOMARKA na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj

 

Članak 1. 

Poništava se natječaj za radno mjesto domara/domarke na određeno, nepuno radno vrijeme- 1 izvršitelj, objavljen od 10.06.2019.- 18.06.2019. na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Čavlić" te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Članak 2.

Obrazloženje

Radno mjesto domara/domarke  na određeno nepuno radno vrijeme za koje je bio raspisan natječaj poništava se zbog proceduralne pogreške- za radno mjesto domara/domarke potrebna je srednja stručna sprema sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97) s potrebnom kvalifikacijom.

 

Članak 3.

Ova odluka dostaviti će svim kandidatima natječaja te će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Čavlić".

 

Članak 4.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                              Dejan Ljubobratović

 

Dostaviti:

  1. Kandidatima
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje
  3. Mrežna stranica Dječjeg vrtića "Čavlić"
  4. Arhiva, ovdje
Na vrh