DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“
ČAVJA 49, ČAVLE
KLASA:003-06/19-01/07
URBROJ:2170/01-54-02-19-1

Čavle, 03.travnja 2019. godine

 

Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 03.04.2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto POMOĆNOG KUHARA/POMOĆNE KUHARICE

                                

I.

Na radno mjesto POMOĆNOG KUHARA/POMOĆNE KUHARICE  prima se

MATUCHINA IVANA

 

 II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice, na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 20.03.2019. do 28.03.2019. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Zaprimljeno je 5 zamolbi od kojih 2  ne udovoljavaju uvjetima natječaja (nepotpuna dokumentacija). Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

         

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                Dejan Ljubobratović

 

Dostaviti:

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh