Na temelju odredbe članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07  i 94/13), članka 38. stavak 2. u svezi s člankom 42. stavak 3. Zakona o ustanovama ( "Narodne novine"  broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14,26/14, 27/15,12/18 i 41/18), po prijedlogu Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić "čavlić", Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 21.03.2019. godine donijelo

 

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Čavlić"

 

 

Članak 1.

Imenuje se HARAMIJA POPOVIĆ ARLIN za ravnateljicu Dječjeg vrtića "čavlić".

 

Članak 2.

Mandat ravnateljice traje četiri (4) godine, a teče od 1. travnja 2019. godine.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenim novinama Općine Čavle".

 

 

 

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtić "Čavlić" raspisalo je 6. veljače 2019.g. natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće je na 10.sjednici održanoj 20. veljače 2019.g., po isteku roka za prijave izvršilo uvid u pristigle  prijave  na  natječaj  te  konstatiralo  da  su u  otvorenom  roku  pristigle  prijave  slijedećih kandidatkinja:

 

 1. Pribanić Jasminka
 2. Babić Irena
 3. Medica Sandra
 4. Žagar Kavran Bonita
 5. Juretić Zorka
 6. Haramija Popović Arlin

 

 

Uvidom  u  priloženu  dokumentaciju   utvrđeno   je  da  su  sve  kandidatkinje   priložene  potrebnu dokumentaciju:

 • životopis domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
 • dokaz o nepostojanju  zapreka za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 

Sukladno članku 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i člankom 38. stavak 2. u svezi s člankom 42. stavak 3 Zakona o ustanovama, ravnatelja ustanove imenuje na temelju javnog natječaja osnivač Ustanove,a na prijedlog Upravnog vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Čavlić" temeljem  zakonskih ovlaštenja predlaže osnivaču za ravnateljicu imenovati Haramija Popović Arlin, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine, na puno radno vrijeme. Imenovana kandidatkinja je po zanimanju odgajatelj predškolske djece sa više od 19 godina radnog staža u struci te ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Upravno vijeće će po imenovanju ravnateljice zaključiti ugovor s imenovanom. Imenovana ravnateljica stupa na dužnost 1. travnja 2019.g.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom

Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/03

URBROJ: 2170-03-19-01-6

Na vrh