DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/18-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-18-2

Čavle, 17.10.2018

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj  17.10.2018.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja

 

I.  

             Na radno mjesto odgojitelja na  neodređeno, puno radno vrijeme  prima se Persoglio Tanja, odgojiteljica predškolske djece.

 

II.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik, raspisan je  od 26.09.-05.10.2018  god. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno su zaprimljene 2 zamolbe od kojih 1  udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

                                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                                              Arlin Haramija Popović

 

Dostaviti:

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Oglasna ploča DV Čavlić
  3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh