DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/18-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-18-4

Čavle, 17.listopada 2018.

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 17.10.2018.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog kuhara

                                

I.

             Na radno mjesto pomoćne kuharice  određeno, puno radno vrijeme prima se Zahirović Ifeta

            

 II.

              Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto pomoćnog kuhara na određeno, puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je u razdoblju od 26.9.- 05.10.2018. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno su zaprimljene 3 zamolbe od kojih su uvjetima natječaja udovoljile 2. Temeljem dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

                                                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                                            Arlin Haramija Popović

 

 

Dostaviti:

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Oglasna ploča DV „Čavlić“
  3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh