DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/18-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-18-3

 

Čavle, 17.listopada  2018.

 

 

Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 17.10.2018.  jednoglasno donijelo

 

 ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja-pripravnika

                                

I. 

            Na radno mjesto odgojitelja- pripravnika primaju  se kandidatkinje

  1. Gulin Čaić Mia
  2. Žigulić Kristina

 

II.

                              Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja- pripravnika, 2 djelatnika, raspisan je od 26.09.-04.10.2018. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića  

„Čavlić“.

           Ukupno su zaprimljene 3 zamolbe te sve 3 udovoljavaju uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                         Arlin Haramija Popović

 

Dostaviti:

 

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Oglasna ploča DV „Čavlić“
  3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh