DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/18-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-18-1

 

Čavle, 17. listopada 2018.

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 17.10.2018.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja

                             

I.

Na radno mjesto odgojitelja  predškolske djece na određeno puno radno vrijeme kao zamjena prima se  Štiglić Maja.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 26.09.2018. do 09.10.2018. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno su zaprimljene 3 zamolbe, od kojih niti jedna udovoljila uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. i st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

         

                                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                         Arlin Haramija Popović

 

Dostaviti:

  1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
  2. Oglasna ploča DV „Čavlić“
  3. Pismohrana

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh