DJEČJI VRTIĆ ,,Čavlić''

Čavja 49

51219 Čavle

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je 14.siječnja 2016 godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto :spremačica, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, nepuno  radno vrijeme, 20 sati tjedno.

 

Natječaj traje od 19.01 do 27.01.2016

 

UVIJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97 ,107/07 i 94/13) Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97) ,-NSS -osnovna škola-

 

Kandidati su dužni priložiti :

   -prijavu za natječaj

   -životopis

   -domovnicu

  -uvjerenje o stečenoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl.25.st.2.) b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.st.4)

 -potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

   mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose na adresu: Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle s naznakom“ Za natječaj „

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje .

Prije odabira ,predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici,pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica vrtića. Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili preslici vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.

 

 

 

Na vrh