DJEČJI VRTIĆ ,,Čavlić''
Čavja 49
51219 Čavle

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je 30.prosinca,2015 godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto – Viši upravni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno- puno  radno vrijeme - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Natječaj traje od 11.01 do 22.02 2016

 

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97 ,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

Kandidati su dužni priložiti :

-prijavu za natječaj

  -životopis

  -domovnicu

  -diplomu o stečenoj spremi (preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri god.( stručni prvostupnik javne uprave)

 -uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl.25.st.2.) b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.st.4)

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose na adresu: Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle s naznakom“ Za natječaj „

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje .

Prije odabira ,predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici,pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića. Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili preslici vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.

 

 

 

 

Dječji vrtić „Čavlić“
Čavle.b.b.
51 219 Čavle
30.12.2015

                                                                                               

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i mjere ''Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa'' i odredbe članka 41. Zakona o radu (Narodne novine 149/09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Čavlić” na sjednici od 30.12.2015 donosi slijedeći:

 

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA POSLOVIMA VIŠI UPRAVNI REFERENT

 

OPIS POSLOVA:                                                      

 • radi na pripremi ,izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata,
 • pruža stručnu pomoć ravnatelju i upravnom vijeću u pogledu provođenje zakona i drugih propisa
 • u suradnji s ravnateljem vodi brigu o zaštiti na radu i surađuje s nadležnim tijelima ;
 • u suradnji s ravnateljem vodi brigu o izvršenju odluka upravnog vijeća;
 • izrađuje nacrte i prijedloge općih akata kao i njihovih izmjena i dopuna te inicira i organizira procedure za njihovo donošenje;
 • poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar;
 • u suradnji s ravnateljem izrađuje prijedloge ugovora, rješenja, odluka i drugih akata;
 • pruža stručnu pomoć u postupku zaključivanja i izvršenja ugovora;
 • obavlja stručne poslove pri upisu i ispisu djece;
 • pruža roditeljima stručnu pomoć u svezi ostvarivanja prava u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića;
 • obavlja poslove uredskog poslovanja;
 • obavlja dio poslova vezanih za zasnivanje radnih odnosa,
 • u suradnji s ravnateljem i predsjednikom upravnog vijeća organizira sjednice upravnog vijeća;
 • priprema materijale i organizira sjednice drugih tijela vrtića;
 • izrađuje statistička izvješća za nadležna tijela (osim pedagoških i financijskih);
 • obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkom upisniku dječjih vrtića i drugim bazama podataka;
 • priprema materijale i dokumentaciju za nadzor inspekcijskih tijela i o tome izvješćuje upravno vijeće;
 • dogovara i izvješćuje ravnatelja o aktivnostima vezanim za poslovanje Dječjeg vrtića;
 • provodi nabavu uredskog materijala;
 • vrši prijepis i umnožavanje materijala;
 • surađuje s nadležnim tijelima vezanim za djelatnost.

 

POTREBNA STRUČNA SPREMA: ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ILI STRUČNI STUDIJ U TRAJANJU OD NAJMANJE TRI GOD.(stručni prvostupnik(baccalaurea)javne uprave)

 

POČETAK RADA: 01.02.2016.

MENTOR: Dolores Burić, pročelnica  Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle

 

Čavle, 04.01. 2016. godine

 

Ravnateljica :Josipa  Hlača

Klasa:112-06/16-01/01

Urbroj: 2170/01-54-02-16-1

 

 

 

Na vrh