Natječaji

DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/20-01/04

URBROJ:2170/01-54-02-20-36

 

Čavle, 28.veljače 2020.godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 28.02.2020.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja predškolske djece

                                

                                                                                                                                                    

Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece  na određeno, puno radno vrijeme prima se

     MAROJEVIĆ BOGDANA

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnika,  raspisan je od 11.02.2020. do 19.02.2020. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 3. zamolbi, od kojih jedna (1) udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

    

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Dejan Ljubobratović

Dostaviti:

 

 1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
 2. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 05.02.2020.g donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno, 40 h tjedno, određeno radno vrijeme.

 

Natječaj traje od 11.02.2020. do 19.02.2020.

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

        b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Čavlić” može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Pozivaju se osobe iz čl. 102. st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl. 103.st.1. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju možete potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/19-01/22

URBROJ:2170/01-54-02-19-32

 

Čavle, 12. prosinac 2019.godine

 

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 12. prosinca 2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto edukacijski rehabilitator

                                

I.

             Na radno mjesto EDUKACIJSKOG REHABILITATORA na neodređeno, nepuno, 20 satno tjedno radno vrijeme prima se BRANKICA ŽAGAR.

 

II.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto edukacijskog rehabilitatora na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 1 djelatnik, raspisan je u razdoblju od 22.11.2019. do 30.11.2019.g. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljena 1 zamolbi,  koja je udovoljila uvjetima natječaja. Nakon provedenog natječajnog postupka te  sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                         Ljubobratović Dejan

Dostaviti:

 

 1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
 2. Osobno kandidatu
 3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/19-01/18

URBROJ:2170/01-54-02-19-1

 

Čavle, 23. listopada 2019.godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 23. listopada 2019.  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto tajnika

 

I.  

       Na radno mjesto TAJNIKA na određeno, puno radno vrijeme prima se MONIKA BLAŠKOVIĆ.

 

II.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Natječaj za radno mjesto tajnika na određeno, puno radno vrijeme, 1 djelatnik, raspisan je u razdoblju od 04.10.2019. do 12.10.2019., zamjena za duže bolovanje. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljeno 8 zamolbi, od kojih su 6 udovoljile uvjetima natječaja. Nakon provedenog natječajnog postupka te  sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                       Ljubobratović Dejan

Dostaviti:

 

 1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
 2. Osobno kandidatima
 3. Pismohrana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh