Natječaji

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 21.04.2022.g donijelo je odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ  ZA RADNO  MJESTO

 

 • Stručnjak zaštite na radu - 1 izvršitelj/ica na  nepuno,  određeno radno vrijeme (4 sata tjedno).

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl.24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Čavlić“

 

UVJETI:

 • Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij odnosno diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij iz područja zaštite na radu
 • Položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te stručnjaka za zaštitu od požara ili priznat status stručnjaka zaštite na radu
 • Znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka

Za stručnjaka/inju zaštite na radu potrebno je priložiti:

 

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te stručnjaka za zaštitu od požara ili dokaz o priznatom statusu stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

         b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Natječaj traje od 25.04.2022. do 03.05.2022. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na ostvarivanje prednosti kod zapošljavanja temeljem čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prednosti propisane čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Prema odredbama Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci ( ime i prezime i stručna sprema).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj- ne otvarati”.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se nakon odabira kandidata.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

 

 

KLASA:112-01/22-01/11

URBROJ:2170/01-54-02-22-1

 

U Čavlima, 21.travnja 2022. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 16.03.2022.g donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJ  ZA RADNO  MJESTO

 

 • Odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ica na puno, određeno radno vrijeme (40 sati tjedno).

 

Natječaj je proveden na temelju projekta ''Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.16

 

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Za odgojitelja/icu, potrebno je priložiti:

 

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

        a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

        b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

 

Za navedena radna mjesta Ugovori o radu potpisuju se na određeno vrijeme prema dogovorenom trajanju  projekta a nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt „RAST- različiti i sretni“ (UP.02.2.2.16).

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997.godine, nisu obavezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije navedenog datuma, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98).

 

Natječaj traje od 18.03.2022. do 26.03.2022. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na ostvarivanje prednosti kod zapošljavanja temeljem čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prednosti propisane čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Prema odredbama Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci ( ime i prezime i stručna sprema).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj- ne otvarati”.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se nakon odabira kandidata.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

 

 

KLASA:112-01/22-01/07

URBROJ:2170/01-54-02-22-1

 

U Čavlima, 17.ožujka 2022. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 16.03.2022.g donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJ  ZA RADNO  MJESTO

 

 • Spremač/ica - 1 izvršitelja/ica  na  puno,  neodređeno radno vrijeme (40 sati tjedno).

 

UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Za spremača/icu potrebno je priložiti:

 

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

         a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

         b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Natječaj traje od 18.03.2022. do 26.03.2022. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na ostvarivanje prednosti kod zapošljavanja temeljem čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prednosti propisane čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Prema odredbama Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci ( ime i prezime i stručna sprema).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51219 Čavle  s naznakom “Za natječaj- ne otvarati”.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se nakon odabira kandidata.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

 

 

KLASA:112-01/22-01/08

URBROJ:2170/01-54-02-22-1

 

U Čavlima, 17.ožujka 2022. godine

DJEČJI VRTIĆ „ ČAVLIĆ“

ČAVJA 49, ČAVLE

KLASA:003-06/22-01/03

URBROJ:2170/01-54-02-22-1

 

Čavle,  22.veljače 2022. godine

 

            Temeljem čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Čavlić“ te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ je na sjednici održanoj 22.veljače 2022.godine  jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja

                                

                                                                                                                                                    

            Na radno mjesto odgojitelja predškolske djece- pripravnik  na  određeno, puno radno vrijeme prima se SOFTIĆ LIDIJA

 

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Natječaj je proveden na temelju projekta ''Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.16.

 

            Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 djelatnik,  raspisan je od 03.02.2021. do 12.02.2021.godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića „ Čavlić“.

           Ukupno je zaprimljena 1 zamolba koja udovoljava uvjetima natječaja. Temeljem dokumentacije kandidata koji je udovoljio uvjetima natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

           Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:  

                                                                                                      Ljubobratović Dejan

 

Dostaviti:

 

 1. Mrežna stranica Dječjeg vrtića „Čavlić“
 2. Kandidatu
 3. Pismohrana, ovdje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na vrh